SBO de Oase heette tot 6 maart 2020: Professor Waterinkschool

Over Jan

Jan Waterink werd geboren in 20 oktober 1890 geboren in Den Hulst, een buurtschap in de gemeente Dalfsen. Het gezin verhuisde later naar Bergentheim in de gemeente Hardenberg, waar Jan de lagere school bezocht. Daar deed hij goed zijn best, want later studeerde hij in Kampen en Amsterdam theologie en in Bonn pedagogiek en psychologie.

Vrije Universiteit Amsterdam

In 1926 werd hij als hoogleraar in laatstgenoemde vakken benoemd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef een groot aantal boeken, o.a. over het koninklijk gezin, waarmee hij persoonlijke banden had. Ook publiceerde Jan Waterink regelmatig in kranten en tijdschriften. Vooral bekend zijn de artikelen die hij schreef voor het tijdschrift “Moeder”, een “vakblad” voor moeders.
Voordat Waterink hoogleraar werd was hij van 1914 tot 1927 predikant in achtereenvolgens Appelscha, Zutphen en Amsterdam. Vele jaren ook was hij geneesheer-directeur van het Pedologisch Instituut verbonden aan de Vrije Universiteit. Vooral in deze functie verrichtte Prof. Waterink belangrijk werk voor kinderen met leer-, gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden. Hij wordt met recht de grondlegger van de christelijke orthopedagogiek genoemd. Prof. Waterink heeft verder veel gedaan voor de gereformeerde jeugdbeweging en het protestants onderwijs. Prof. dr. Jan Waterink overleed op 29 november 1966.

Op 7 oktober 1949 (!) werd een stichting in het leven geroepen met als doel:

Het oprichten en in stand houden van scholen voor Christelijk Buitengewoon Lager Onderwijs te Hardenberg en omgeving.
Op 8 januari 1968 opende de school voor Moeilijk Lerende Kinderen voor het eerst haar deuren. Er waren toen 3 klassen met in totaal 39 leerlingen. Aangezien er nog geen eigen gebouw was (er waren wel plannen om die te gaan bouwen) kreeg de school eerst onderdak in een (heel) oude school gelegen op de kruising van de Julianastraat en de Stationsstraat. De school kreeg de naam: Professor Waterinkschool, genoemd naar de bovengenoemde prof. dr. Jan Waterink.

De beginjaren van de PWS

Het gebouw: zoals gezegd heel oud. Het dak was lek, dus moesten er als het regende emmers, potten en pannen worden neergezet om het water op te vangen. Tijdens de les wandelden de muizen soms gewoon door de klas. In het begin waren er oliekachels, die later werden vervangen door gaskachels. Beide soorten hadden dezelfde nare eigenschap: als het kouder werd weigerden ze vaak te branden. Het plein bestond uit grind. In juni 1968 werd besloten het plein te laten betegelen en enkele speeltoestellen te plaatsen. Maar ondanks dat alles: het was er toch best wel gezellig. De school groeide; op 25 september werd een vierde leerkracht benoemd, op 20 juni 1969 een vijfde.
In september 1973 was (eindelijk) de nieuwe school klaar. Inmiddels was een afdeling voor Voortgezet Buitengewoon Lager Onderwijs opgericht (voor jongens van 12 tot 16 jaar). Dat betekende dat deze jongens achterbleven op de oude school, de anderen gingen naar het nieuwe gebouw.
Ingaande 1 januari 1982 wordt de afdeling VBLO een zelfstandige school (eerst nog alleen voor jongens, maar later ook voor meisjes) en krijgt de naam De Hoeksteen, later gewijzigd in PRO Hardenberg.
Inmiddels was de term “BLO” veranderd in “Speciaal Onderwijs” en bleef de PWS groeien tot het respectabele aantal van 116 leerlingen (1 oktober 1991). Uiteraard waren er ook uitbreidingen en wisselingen in het team.

1998

Het jaar 1998 met name was een jaar vol veranderingen. Op 1 januari van dat jaar fuseerde de PWS, (bestuurlijk) met 11 christelijke basisscholen uit (toenmalige) gemeente Gramsbergen en Hardenberg. Op 1 augustus van dat zelfde jaar trad de Wet op het Primair Onderwijs in werking. Onder deze vallen de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs zoals vanaf die datum de MLK-, LOM- en IOBKscholen worden genoemd. (IOBK staat voor In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters, dus de kleuterschool voor LOM- en MLK-leerlingen). Met de komst van de Wet op het Primair Onderwijs werd de toelatingsleeftijd voor de sbo 4 jaar (was 6 jaar). Dit betekende dat aan de PWS een kleutergroep werd verbonden.

De verdere ontwikkeling van de PWS

Per 1 augustus 2014 ging het voormalig Samenwerkingsverband rond de Prof. Waterinkschool over in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“Sinds 1 januari 2005 maakt de PWS deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO. Bij deze stichting zijn verder nog 13 Christelijke scholen in Hardenberg, Gramsbergen, De Krim, Radewijk, Bergentheim, Rheezerveen, Dedemsvaart en Balkbrug aangesloten.
Het schoolgebouw, dat sinds 1973 veel ‘speciale kinderen’ binnen haar muren heeft gehad, was dringend aan renovatie of nieuwbouw toe. De besprekingen hierover liepen al in 2015. Na veel overlegrondes kon eindelijk in 2019 gestart worden met de bouwactiviteiten. In januari 2020 opende de nieuwe school haar deuren. Hoewel veel Hardenbergers met gemengde gevoelens de naamswijziging hebben beleefd heet de school voortaan SBO de Oase. Deze symbolische naam geeft goed weer wat de bedoeling is van het onderwijs op onze school. We hopen een rustpunt te zijn voor onze leerlingen: een plek om op adem te komen en aan te sterken om daarna zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen gaan.