Uniek – Jij bent jij en ik ben ik
Ieder kind is uniek en heeft recht op een respectvolle relatie met anderen. Het kind moet voelen dat zijn omgeving hem waardeert en accepteert om wie hij is en wat hij kan (relatie).
We gaan op een goede manier met elkaar om en hebben respect voor elkaar. Dit blijkt uit: uitpraten als er problemen zijn, afspraken nakomen, zorgvuldig omgaan met materialen en eigendommen en sociale media op een correcte wijze hanteren.
Het kind met zijn specifieke en unieke mogelijkheden staat in ons onderwijs centraal. We sluiten in het onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind.

Talent – Jouw talent, onze uitdaging   
Elke leerling heeft talenten. We dagen de leerling uit zijn talenten, mogelijkheden en interesses te ontplooien. Aan ons de taak deze talenten te ontdekken en te benutten. Door bewuste goede vraagstelling en kinderen te prikkelen tot nieuwsgierigheid komen ze tot leren. Zonder nieuwsgierigheid leer je niet. We stimuleren kinderen om zelf tot oplossingen te komen.  
We zoeken de sterke kanten (kwaliteiten) van het kind op en van daaruit bouwen we de relatie met het kind op. Ieder kind moet kunnen ervaren dat hij, onafhankelijk van anderen,  kan presteren (autonomie). Ieder kind moet geloof en plezier hebben in het eigen kunnen (competent). 
Door een positieve benadering, rust, structuur en geduld in ons handelen werken we aan het vertrouwen en de ontwikkeling van het kindtalent.

Veilig en vertrouwd – Relatie is essentieel 
Onze school is gericht op het bieden van een veilige en vertrouwde leeromgeving. Vertrouwen is de basis van ons handelen.  Onder vertrouwen in elkaar verstaan we: zeggen wat je doet en doen wat je zegt, er zijn voor de ander, betrouwbaar en eerlijk zijn. De school staat voor kwaliteit en een goede omgang met elkaar. We zorgen voor duidelijke afspraken en oefenen gewenst gedrag (SWPBS). Op deze manier weten de kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten wat er van hen wordt verwacht. We zorgen in de klassen voor duidelijkheid en structuur. De kinderen weten hierdoor wat zij kunnen verwachten. Als de relatie met het kind goed is en het kind voelt zich veilig dan komt het kind tot leren.  De leerkracht is geïnteresseerd in het kind en luistert actief. Onze school straalt expliciet en zelfbewust waarden, hoge verwachtingen, vertrouwen en respect uit. We verwachten rust, regelmaat, rechtvaardigheid en redelijkheid van elkaar.  Ouders worden actief betrokken en zijn gelijkwaardige partners in de schoolgemeenschap. 
Een kleine groep, qua aantal, en individuele aandacht voor elke leerling bevorderen goede leerresultaten. De leerkracht kan je pas goed ondersteunen/ helpen als hij weet wie je bent. 

Samen – Leren doen we samen 
Op onze school hechten we veel waarde aan “samen”. Hiermee bedoelen we samenwerking van kinderen onderling, samenwerking van leerkrachten met kinderen en samenwerking van leerkrachten onderling.  
Ouders zijn de experts wat hun eigen kinderen betreft. Wij begeleiden de kinderen, samen met de ouders. Daarnaast betrekken we ouders zoveel mogelijk bij allerlei activiteiten in en rondom de school.  
De school is een gemeenschap waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt en waarbinnen een ieder verschillende rollen en verantwoordelijkheden heeft. Onder verantwoordelijkheid verstaan wij: zorgdragen voor jezelf, de ander en je omgeving.  
Op onze school leren we kinderen zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Het nemen van initiatieven stimuleren en waarderen we. Hierdoor voelen leerlingen en leerkrachten zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt bij aan de vorming van hun persoonlijkheid.  
Door samenwerking leren we de kinderen een betrokken en verantwoordelijk burger te zijn in de maatschappij